تبلیغات
تذکرة الاولیا - معرفی


اما بعد، چون از قرآن و اخبار گذشتی، هیچ سخن بالای سخن مشایخ طریقت نیست. که سخن ایشان نتیجه ی کار و حال است نه ثمره ی حفظ و قال، و از عیان است نه از بیان، و از اسرار است نه از تکرار، و از علم لَدُنی است نه از علم کسبی، و از جوشیدن است نه کوشیدن، و از عالم «اَدَّبَنَی رَبَّی» است نه از جهان «عَلَّمَنی اَبی»؛ که ایشان ورثه ی انباءاند.( صلوات الرحمن علیهم اجمعین )